16

Review of the Gidropress answers to NRSC comments given to the document 270-Пр-076, Technical Report RT-A117-T1.1-011, April 2017

270-Пр-076 փաստաթղթի վերաբերյալ ՄՌԱԳԿ կողմից տրված դիտողություններին Գիդրոպրեսի պատասխանների դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A117-T1.1-011, ապրիլ 2017

Рассмотрение ответов Гидропресса на замечания ЦЯРБ к документу 270-Пр-076, технический отчет RT-A117-T1.1-011, апрель 2017