17

Pressurized Thermal Shock analysis (limited scope) of WWER-440 type reactor pressure vessel of ANPP unit 2, Technical Report RT-A116-T3.6-001, May 2017

ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի ՋՋԷՌ-440 տեսակի ռեակտորի իրանի ջերմային հատվածի երևույթի հետազոտությունը /կրճատ տարբերակ/ ANSYS ծրագրային փաթեթի միջոցով, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116-T3.6-001, մայիս 2017

Анализ «теплового удара» под давлением для корпуса реактора типа ВВЭР-440 блока 2 ААЭС (для ограниченного числа сценарий), технический отчет RT-A116-T3.6-001, май 2017