19

Review of Private Report on the Results of a Complex Examination of Thermal and Mechanical Equipment of Unit N 2 of ANPP, Technical Report RT-A116_T2.1.4_006, July 2016

ՀԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի ջերմամեխանիկական սարքավորումների համալիր հետազոտության հաշվետվություն փաստաթղթի դիտարկման հաշվետվություն, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116_T2.1.4_006, հուլիս 2016