21

Review of Report on the Results of a Complex Examination of Cables, Transformers, Electric Motors (6 kV) of Unit N 2 of ANPP, Technical Report RT-A116_T2.1.4_003, July 2016

ՀԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի մալուխների, տրանսֆորմատորների և էլեկտրական շարժիչների համալիր հետազոտության հաշվետվություն փաստաթղթի դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116_T2.1.4_003, հուլիս 2016