21

Review of the Annual report on safety assessment of ANPP Unit 2 for 2016 year, Technical Report RT-A-117-T1.1-015 rev1, May 2017

2016 թվականի ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման անվտանգության գնահատման հաշվետվության դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A-117-T1.1-015 տարբերակ 1, մայիս 2017

Рассмотрение Годовой отчет по оценке состояния безопасности при эксплуатации энергоблока N 2 ААЭС за 2016 год, RT-A-117-T1.1-015 rev1, май 2017