25

Development of the draft Radon Action Plan, Project Task 5 Report (ARRA05), May 2016

Ռադոնի ազգային ծրագրի իրականացման գործողությունների պլան նախագծի մշակում, ARRA05 ծրագրի խնդիր 5-ի հաշվետվություն, մայիս 2016

Разработка проекта План действий для реализации национальной программы, Отчет задачи 5 проекта ARRA05, май 2016