31

Review of ANPP Unit 2 reactor’s passport, RT-A116-T1.1-008, August 2016

ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի անձնագրի դիտարկման հաշվետվություն, RT-A116-T1.1-008, օգոստոս 2016

Рассмотрение документа Паспорт N2-АРМ-2016 реакторной установки блока N2 ААЭС, RT-A116-T1.1-008, август 2016