37

The pilot study of target criteria for the maintenance effectiveness monitoring of the equipment and components which are important from the point of view of ANPP safety, Technical Report RT-A116-3.2-001, December 2017

ՀԱԷԿ-ի անվտանգության տեսանկյունից կարևոր սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման արդյունավետության գնահատման նպատակային չափորոշիչների փորձնական հաշվարկ, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116-3.2-001, դեկտեմբեր 2017

Пилотный расчет целевых критериев для оценки эффективности технического обслуживания и ремонта оборудования, важного с точки зрения безопасности ААЭС, технический отчет RT-A116-3.2-001, декабрь 2017