38

Development of the requirements for radiological consequences assessment for NPPs DBAs, Technical Report, October 2017

Ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտի վթարային ճառագայթման հետևանքների գնահատման պահանջների մշակում, տեխնիկական հաշվետվություն, հոկտեմբեր 2017

Разработка требований для оценки радиологических последствий при проектных авариях на АЭС, технический отчет, октябрь 2017