43

Review of the operational safety report of the Dry Storage, Technical Report RT-A116-T1.2-006, November 2016

Չոր պահեստարանի շահագործման անվտանգության հաշվետվության դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116-T1.2-006, նոյեմբեր 2016

Рассмотрение отчета по эксплуатационной безопасности СХОЯТ, технический отчет RT-A116-T1.2-006, ноябрь 2016