50

Measurements of gamma radiation background level in Yerevan and surrounding areas using active and passive dosimetry systems, Technical Report RT_A116_T6.1_003, December 2016

Ակտիվ և պասիվ դոզիմետրիկ համակարգերի միջոցով Երևանում և հարակից տարածքներում գամմա ճառագայթման բնական ռադիացիոն ֆոնի չափումների տեխնիկական հաշվետվություն, RT_A116_T6.1_003, դեկտեմբեր 2016

Измерение гамма радиационного фона в Ереване и прилегающих районах с помощью активных и пассивных дозиметрических систем, технический отчет RT_A116_T6.1_003, декабрь 2016