52

Radiometric measurements in 27 sites, Technical Reports RT-A116-T4.3-001-027, December 2016

27 օբյեկտներում իրականացված ռադիոմետրիկ չափումներ, տեխնիկակական հաշվետվություններ RT-A116-T4.3-001-027, դեկտեմբեր 2016

Радиометрические измерения в 27 объектах, технические отчеты RT-A116-T4.3-001-027, декабрь 2016