55

Reports on radiometric measurements at 5 facilities, Technical Report RT-QRM-005-16, December 2016

Отчеты по проведению радиометрических измерений 5 объектов, технический отчет RT-QRM-005-16, декабрь 2016

Թվով 5 օբյեկտներում կատարված ռադիոմետրիկ չափումների հաշվետվություններ, տեխնիկական հաշվետվություն RT-QRM-005-16, դեկտեմբեր 2016