10

Study of non-homogeneous boron concentration in the coolant mixing problem at the lower porous elliptical strainer of ANPP unit 2 using ANSYS CFX, Technical Report RT-A116-T3.1, April 2017

ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի ներքին էլիպտիկ ծակոտկենային ցանցում ոչ համասեռ բորաթթվի կոնցենտրացիա ունեցող ջերմատարի խառնման խնդրի հետազոտություն ANSYS CFX կոդի միջոցով, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A116-T3.1, ապրիլ 2017

Исследование разбавления борной кислоты при неравномерном смешивании в перфорированной эллиптической днище с использованием кода ANSYS CFX, технический отчет RT-A116-T3.1, апрель 2017