31

Review of the technological configuration of Emergency Core Cooling System, Technical Report RT-A117-T1.1-23, November 2017

Ակտիվ գոտու վթարային հովացման համակարգի արդիականացման տեխնոլոգիական սխեմայի դիտարկում, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A117-T1.1-23, նոյեմբեր 2017

Рассмотрение технологической схемы модернизированной  системы аварийного охлаждения активной зоны, технический отчет RT-A117-T1.1-23, ноябрь 2017