36

Review of the ANPP U2 safety systems power supply schemes in order to detect inconsistencies with the principles of physical and galvanic separation, Technical Report RT-A117-T1.1-25, December 2017

ՀԱԷԿ 2-րդ էներգաբլոկի անվտանգության համակարգերի էլեկտրասնուցման և կառավարման սխեմաների ֆիզիկական և գալվանական բաժանման վերլուծություն, տեխնիկական հաշվետվություն RT-A117-T1.1-25, դեկտեմբեր 2017

Рассмотрение схем энергоснабжения, контроля и управления систем безопасности и важных для безопасности блока №2 ААЭС на предмет выявления несоответствий принципам физического и гальванического разделения, технический отчет RT-A117-T1.1-25, декабрь 2017