48

Review and comments to the IAEA Safety Guide “Design of the Reactor core for NPPs” (DS-488), November 2016

ԱԷՄԳ-ի “Ռեակտորի ակտիվ գոտու նախագծում” (DS-488) անվտանգության ուղեցույցի վերաբերյալ առաջարկներ, նոյեմբեր 2016

Предложения к стандарту безопасности МАГАТЭ “Проектирование активных зон АЭС” (DS-488), ноябрь 2016