49

Review and comments to the IAEA draft Safety Guide “Design of the Reactor Containment Structure and Systems” (DS-482), November 2016

ԱԷՄԳ-ի “Ատոմակայանների կոնտեյնմենտի կառուցվածքի և համակարգերի նախագծում” (DS-482) անվտանգության ուղեցույցի նախագծի վերաբերյալ առաջարկներ, նոյեմբեր 2016

Предложения к проекту руководства по безопасности МАГАТЭ “Проектирование структур и систем контейнмента реактора для АЭС” (DS-482), ноябрь 2016