56

Reports on dosimetric measurements at 15 facilities, Technical Report RT-QDM-005-15-am-01, December 2016

Отчеты по проведению дозиметрических измерений 15 объектов, технический отчет RT-QDM-005-15-am-01, декабрь 2016

Թվով 15 օբյեկտներում կատարված դոզիմետրիկ չափումների հաշվետվություններ, տեխնիկական հաշվետվություն RT-QDM-005-15-am-01, դեկտեմբեր 2016